Statut

Festival svjetske književnosti

Programski odbor

Na prijedlog Uprave nakladničke kuće Fraktura Programski odbor Festivala svjetske književnosti (u daljnjem tekstu: Programski odbor) na sjednici dana 28. veljače 2018. donosi Statut Festivala svjetske književnosti.

Opće odredbe

Članak 1.

Festival svjetske književnosti (u daljnjem tekstu: Festival) jest književno-kulturna manifestacija od nacionalnoga i međunarodnog značenja koja svojim programom okuplja i stavlja u dijalog najbolje pisce svjetske i domaće književne scene, njeguje i promiče vrijednosti suvremenoga hrvatskog i svjetskog književnog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske baštine na području književne umjetnosti. 

Festival se održava u pravilu u prvoj polovini rujna u Zagrebu. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, upotrijebljeni u Statutu, odnose se jednako na muški i ženski rod, odnosno na pripadnike obaju spolova. 

Članak 2.

Festival organizira nakladnička kuća Fraktura (u daljnjem tekstu: Fraktura) sa sjedištem u Zaprešiću, Bregovita 7, Ivanec Bistranski, koja obavlja organizacijske, administrativno-stručne, financijske, tehničke i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala u skladu s ovim Statutom.

Festivalom rukovodi glavni urednik Frakture i programski direktor Festivala (u daljnjem tekstu: Programski direktor). 

Članak 3.

Organizator određuje mjesto održavanja Festivala. Svi programi Festivala otvoreni su za javnost.

Članak 4.

Za informiranje javnosti i za javne istupe u vezi s Festivalom zaduženi su: 

  • Programski direktor ili osoba koju on ovlasti, za informacije vezane uz rad i odluke Programskog odbora
  • Programski direktor ili osoba koju on ovlasti, za informacije vezane uz rad Frakture i provedbe odluka Programskog odbora.

Program festivala

Članak 5.

Na Festivalu mogu gostovati autori koji imaju barem jednu knjigu objavljenju u Hrvatskoj. Iznimno, Festival će ugostiti i druge autore sukladno odluci Programskog direktora i Programskog odbora.

Članak 6.

Program Festivala sastoji se od sljedećih kategorija:

I. Razotkrivanje
II. Dvostruki portret
III. Pisac i njegov čitatelj
IV. Književne matineje
V. Izložba crteža i slika
VI. Filmska večer
VII. Ostali programi - novinarske radionice, pjesnički program, stručna predavanja, okrugli stolovi
VIII. Popratni program

I. Razotkrivanje

Članak 7.

U kategoriji Razotkrivanje gostuju najvažniji domaći i strani autori. Razgovor se odvija u formi live intervjua (1 na 1).

II. Dvostruki portret

Članak 8.

U kategoriji Dvostruki portret gostuju jedan domaći i jedan strani autor čije se knjige bave srodnom tematikom, a razgovor vodi moderator.

III. Pisac i njegov čitatelj

Članak 9.

Razgovor u kategoriji Pisac i njegov čitatelj odvija se između jednog domaćeg ili stranog autora i prevoditelja ili urednika njegove knjige.

IV. Književne matineje

Članak 10.

Razgovor s domaćim ili stranim autorom u kategoriji Književne matineje moderiraju učenici srednjih škola. Učenici sami, uz profesora mentora i na prijedlog Programskog direktora, biraju autora i knjigu o kojoj će razgovarati.

V. Izložba crteža i slika

Članak 11.

Svi crteži i slike na izložbi inspirirani su djelima autora koji sudjeluju na Festivalu.

VI. Filmska večer

Članak 12.

U kategoriji Filmska večer prikazuje se izbor filmova koji su temeljeni ili povezani s književnim djelima. Temu filmskih večeri određuje Programski direktor u suradnji s Programskim odborom.

VII. Ostali programi

Članak 13.

1. Novinarske radionice

U kategoriji Novinarske radionice sudjeluju učenici srednjih škola koje zanima novinarska struka, a vode ih novinari medijskih kuća koje medijski pokrivaju Festival.

2. Stručna predavanja

U kategoriji Stručna predavanja održavaju se predavanja o klasicima ili aktualnim temama u području književnosti.

3. Okrugli stolovi

U kategoriji Okrugli stolovi održavaju se razgovori na teme iz područja književnosti i politike.

4. Pjesnička večer

U kategoriji Pjesničke večeri gostuju odabrani pjesnici iz Hrvatske i svijeta.

VIII. Popratni program

Članak 14.

Programski direktor na prijedlog Programskog odbora i Frakture do srpnja svake godine donosi odluku o popratnom programu Festivala.

Opća pravila

Članak 15.

Troškove puta, honorara i boravka svih autora i gostiju snosi Fraktura.

Članak 16. 

Promotivne i marketinške materijale određuje i izrađuje Fraktura na svoj trošak. Za potrebe festivalskih publikacija Fraktura uređuje tekstove i bira fotografije. Odgovorni urednik stručnih festivalskih publikacija jest Programski direktor, koji imenuje glavnog urednika i druge suradnike. 

Programski odbor

Članak 17.

Programski odbor je stručno-savjetodavno tijelo Festivala koje ima 5 – 9 članova. Sastanke Programskog odbora saziva Programski direktor. Sastanke Programskog odbora priprema Programski direktor. Sastanak Programskog odbora može se prema potrebi sazvati na zahtjev članova Programskog odbora. Sastanak se održava ako je nazočna većina članova Programskog odbora. Odluke i zaključke Odbor donosi većinom glasova svih članova Programskog odbora.

Članak 18.

Poslovi Programskog odbora su:

  • na prijedlog Programskog direktora usvaja financijski plan Festivala
  • predlaže program Festivala i prati njegovo ostvarivanje
  • predlaže sudionike glavnog i popratnog programa, nove kategorije programa i naslove filmova
  • obavlja druge poslove sukladno ovom Statutu.

Programski direktor

Članak 19.

Programski direktor predstavlja i zastupa Festival. Programskom odboru predlaže financijski plan, odgovara za usvojeni financijski plan te podnosi izvješće Programskom odboru, ministru kulture te drugim sponzorima i partnerima. Organizira i vodi cjelokupnu organizaciju Festivala. Ugovara poslove sa svim suradnicima, sponzorima i dobavljačima.

Zaključne odredbe

Članak 20.

Za tumačenje odredbi ovoga Statuta i rješavanje spornih pitanja koja se odnose na održavanje Festivala nadležan je Programski odbor na čelu s Programskim direktorom. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja od strane Programskog odbora.

Direktor Festivala
Sibila Serdarević